Stavebný úrad
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Žiadosť o zriadenie zjazdu miestnej komunikácie .doc Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny stavebnej úpravy dokončenej stavby, prístavby, nadstavby .doc Stiahnuť
Žiadosť na povolenie zmeny stavy spojenú s užívaním .doc Stiahnuť
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o povolenie terénnych úprav .doc Stiahnuť
Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia .doc Stiahnuť
Žiadosť o stavebné povolenie .doc Stiahnuť
Žiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody .doc Stiahnuť
Žiadosť o stavebne povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní .doc Stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisneho čísla .doc Stiahnuť
Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla .doc Stiahnuť
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby .docx Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením .docx Stiahnuť
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska .docx Stiahnuť
Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej .doc Stiahnuť
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénnych úprav .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie územného rozhodnutia .doc Stiahnuť
Návrh na vyvlastnenie .doc Stiahnuť
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie .doc Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby .doc Stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav .docx Stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác .doc Stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác .doc Stiahnuť
Oznámenie o začatí stavby .doc Stiahnuť
Prehlásenie stavebného odborného dozoru .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o zmene súpisného čísla .pdf Stiahnuť
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu .doc Stiahnuť
pomoc