Stavebný úrad
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Žiadosť o zriadenie zjazdu miestnej komunikácie .doc Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny stavebnej úpravy dokončenej stavby, prístavby, nadstavby .doc Stiahnuť
Žiadosť na povolenie zmeny stavy spojenú s užívaním .doc Stiahnuť
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o povolenie terénnych úprav .doc Stiahnuť
Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia .doc Stiahnuť
Žiadosť o stavebné povolenie .doc Stiahnuť
Žiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody .doc Stiahnuť
Žiadosť o stavebne povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní .doc Stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisneho čísla .doc Stiahnuť
Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla .doc Stiahnuť
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby .docx Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením .docx Stiahnuť
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska .docx Stiahnuť
Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej .doc Stiahnuť
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénnych úprav .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie územného rozhodnutia .doc Stiahnuť
Návrh na vyvlastnenie .doc Stiahnuť
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie .doc Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby .doc Stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav .docx Stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác .doc Stiahnuť
Oznámenie o začatí stavby .doc Stiahnuť
Prehlásenie stavebného odborného dozoru .doc Stiahnuť
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby .doc Stiahnuť
Žiadosť o zmene súpisného čísla .pdf Stiahnuť
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu .doc Stiahnuť
pomoc